Integritetspolicy

Snabb Offert

0722706970

Integritetspolicy

     På Starflytt AB värnar vi om din personliga integritet och vill att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur vi arbetar med dataskydd och hur länge vi lagrar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Starflytt AB sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter på kontakt@starflyttab.se.
Innehåll


     Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?


     Denna integritetspolicy gäller för behandlingar av personuppgifter som utförs av Starflytt AB  5590667423 (nedan gemensamt ”Starflytt AB”, ”vi”, ”vår” och ”oss”).


Vilka personuppgifter behandlar Starflytt AB?


Starflytt AB samlar in och behandlar personuppgifter av olika kategorier:


 • Namn, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer, uppgifter i samband med bostaden;
 • Avtals- och tjänsteuppgifter: uppgifter om vilka av våra tjänster du kommer att använda eller använder eller har använt, avtalstid eller annan avtalsinformation.
 • Betalnings- och faktureringsuppgifter: fakturaadress, betalningsvillkor, fakturor, bankkontouppgifter och räkenskapsinformation. Bankkontouppgifter sparas automatisk på en transaktionslista på vårt företags konto när man gör en betalning. Vi kan behöva bankkonto uppgifter i fall Starflytt AB måste betala ersättning för vissa tjänster eller skador som hände under uppdraget.

Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för i förväg fastställda ändamål. Personuppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Gemensamt är att all vår personuppgiftsbehandling har s.k. rättslig grund enligt lag.


Från vilka källor hämtas dina personuppgifter?


   Från dig själv, när du beställer våra tjänster, när du fyller i en intresseanmälan eller på annat sätt skickar dina uppgifter till oss. Vi kommer då att ange vilka personuppgifter som är nödvändiga och obligatoriska för att vi ska kunna tillhandahålla den aktuella tjänsten. Information som vi mottar från allmänna källor såsom offentliga adressregister eller från tredje parter som vi samarbetar med, såsom exempelvis Skatteverket, eller marknadsförings- och informationspartners.


För vilka ändamål behandlar Starflytt AB dina personuppgifter?


Vi behandlar dina personuppgifter endast för i förväg bestämda och specifika ändamål. De syften som vi behandlar personuppgifter för är:


Hantering av kundrelationer:

Behandling för detta ändamål sker för att upprätthålla en professionell relation till våra kunder och till exempel tillhandahålla kundservice via telefon, e-post och våra digitala kanaler. Vi hanterar eventuella klagomål från kunder genom att samla information och förbereda svar. Vi kommunicerar med kunder via e-post, telefon och våra digitala kanaler angående våra kundrelationer.


 Hantering av avtal och tjänster

Vi behöver avtal med alla våra kunder för att uppfylla våra avtalsmässiga åtaganden. Därför samlar vi in och behandlar personuppgifter i syfte att skapa och hantera avtal samt leverera våra tjänster. Vi kommunicerar med våra kunder, till exempel genom avtalsrelaterade meddelanden. 


Fakturering och indrivning av skulder

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fakturera våra kunder för utförda tjänster. Vi skapar fakturor baserat på kunduppgifterna och avtalsinformation. Vi hanterar betalningar från våra kunder, svarar på förfrågningar om ändringar och arkiverar fakturor och avtal.


Rapportering till myndigheter m.fl.

Vi är ibland skyldiga att rapportera vissa personuppgifter till myndigheter, såsom Bolagverket. Samtidigt använder vi dina personliga uppgifter för att kunna begära rut-avdra eller andra lagliga avdrag från Skatteverket. Vi kan skicka vidare era uppgifter till vårt försäkringsbolag om skador uppstår medan uppdragen.


På vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?


Vi förlitar oss på flera rättsliga grunder vid behandlingen av dina personuppgifter:

Ditt särskilda och frivilliga samtycke. Om vi förlitar oss på ditt samtycke som juridisk grund för behandlingen av dina data, kan du ta tillbaka ditt samtycke när som helst.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan oss och dig eller nödvändigt för att ingå sådant avtal.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger oss (vi är till exempel skyldiga enligt lag att spara vissa data under en viss tid) och/eller att fastställa, genomdriva eller försvara Starflytt AB mot rättsliga anspråk eller krav,

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, vilka överväger den registrerades intressen och grundläggande fri- och rättigheter. 


Hur länge lagrar vi personuppgifterna?


Vi sparar endast dina personuppgifter under den tidsperiod som krävs, beroende på typ av personuppgifter och syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter.

För vissa uppgifter gäller särskilda lagkrav som gör att vi måste spara uppgifterna under en viss lagstadgad tid för detta ändamål. Exempelvis måste vi spara uppgifter som utgör räkenskapsinformation i sju år enligt bokföringslagen (1999:1078).

När det inte finns särskilda lagkrav som anger viss lagringstid, så sparar vi uppgifterna så länge vi behöver för det aktuella ändamålet. I allmänhet lagras dina personuppgifter under hela kundrelationen.


Vem behandlar dina personuppgifter?


Vi kommer inte att sälja, byta eller licensera några personuppgifter om dig till tredje man. Personuppgifterna blir aldrig tillgängliga för alla anställda, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till externa parter som behandlar uppgifterna för egna ändamål. Sådana mottagare inkluderar till exempel:

Skatteverket – i syfte att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig skattelagstiftning

SEB – i syfte att genomföra betalningar.

Trygg Hansa – i syfte att hjälpa till våra kunder eller andra berörda att få ersättning, när en skada händer.

Slutligen kan vi lämna ut dina uppgifter till extern part när vi är skyldiga att göra det enligt lag, baserat på krav från behöriga myndigheter eller domstol.


Hur skyddar Starflytt AB personuppgifter?


Starflytt AB vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Vilka åtgärder och vilken säkerhetsnivå som tillämpas avgörs efter en noggrann bedömning av de risker som den aktuella behandlingen medför.

De säkerhetsåtgärder som vi använder kan omfatta behörighetsstyrning, loggning, fysisk säkerhet i datahallar, användning av brandväggar, detaljerade instruktioner och informering för personal rörande skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.


Vilka rättigheter har du avseende dina personuppgifter?


Som kund hos oss  har du ett antal rättigheter enligt lag:

 • Rätt till tillgång – Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna  och ytterligare information om behandlingen.
 • · Rätt till rättelse– Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade eller kompletterade.
 • ·      Rätt till radering – Du har rätt att få dina uppgifter raderade, om
 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas,
 • du återkallar ditt samtycke för viss behandling och det därefter inte finns rättslig grund för Starflytt AB att behandla uppgifterna,
 • dina uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller
 • behandlingen av dina uppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv-, forsknings- eller statistikändamål.
 • ·   Rätt att återkalla samtycke – Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • ·      Rätt till begränsning – Du har rätt att få dina uppgifter begränsade om du bl.a. bestrider uppgifternas korrekthet.
 • ·   Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
 • ·  Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten – Du har rätt att klaga till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan ber vi dig att kontakta oss via någon av nedan angivna kontaktvägar.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter, är du välkommen att kontakta oss via e- post; kontakt@starflyttab.se.